Αρχείο για

Pandemia: il punto di esplosione della relazione capitalistica?

Pandemia: il punto di esplosione della relazione capitalistica?

L’articolo in pdf

«Lo sviluppo della produzione ha finora interamente confermato la sua natura di realizzazione dell’economia politica: come crescita della povertà, che ha invaso e devastato il tessuto stesso della vita. (…) Nella società dell’economia super-sviluppata, tutto entra nella sfera dei beni economici, anche l’acqua sorgiva e l’aria delle città; vale a dire che tutto è diventato il male economico, quella “negazione completa dell’uomo” che arriva ora alla sua perfetta conclusione materiale.» (Guy Debord, “Il pianeta malato“).

Lo scatenarsi della pandemia e la sua diffusione in tutto il mondo, è l’espressione più recente di ciò che Debord aveva identificato mezzo secolo fa come il «male economico». Il capitale non è solo una relazione di sfruttamento e di dominio, ma è anche un rapporto di alienazione della società umana dalla natura, nel quale sia i produttori di ricchezza sociale sia la natura non umana, in quanto forza produttiva autonoma, vengono trasformati in oggetti dominati e saccheggiati dal capitale. Il processo – in continua espansione – di sussunzione della natura sotto il capitale è conflittuale e contraddittorio. Le conseguenze di una tale sussunzione, emergono sotto … Read the rest

Pandemic: the explosion point of the capitalist relation?

Download the article as a pdf document

The growth of production has been entirely verified until now as the realization of political economy: the growth of poverty, which has invaded and laid waste to the very fabric of life… In the society of the over-developed economy, everything has entered the sphere of economic goods, even spring water and the air of towns, that is to say, everything has become the economic ill, that “complete denial of man”…

Guy Debord, The sick planet

 

The outbreak of the pandemic and its spread all over the world is the most recent expression of what Debord has identified half a century ago as the “economic ill”. Capital is not only a class relation of exploitation and domination but also a relation of alienation of society from nature in which both the producers of social wealth and non-human nature as an autonomous productive force are transformed into objects that are dominated and plundered by it. The continuously expanding process of the subsumption of nature under capital is conflictual and contradictory. The consequences of this subsumption emerge as phenomena like global warming, the infestation of farmland with superweeds, the slowdown of agricultural … Read the rest

Πανδημία: το σημείο έκρηξης της καπιταλιστικής σχέσης;

Απεργία γιατρών στο Πακιστάν

Το κείμενο σε μορφή pdf

 

Η ανάπτυξη της παραγωγής έχει επαληθευτεί πλήρως μέχρι τώρα
ως πραγματοποίηση της πολιτικής οικονομίας: ως ανάπτυξη της αθλιότητας, που εισέβαλε
και κατέστρεψε το ίδιο το περιβάλλον της ζωής.
Στην κοινωνία της υπερ-αναπτυγμένης οικονομίας,
όλα μετατρέπονται σε οικονομικά αγαθά,
ακόμα και το νερό των πηγών και ο αέρας των πόλεων.
Με άλλα λόγια, όλα μετατρέπονται στην οικονομική αρρώστια,
«την τελειοποιημένη άρνηση του ανθρώπου».

Γκυ Ντεμπόρ, Ο άρρωστος πλανήτης

Το ξέσπασμα της πανδημίας και η εξάπλωσή της σε όλο τον κόσμο είναι η πιο πρόσφατη έκφραση αυτού που ο σύντροφος Γκυ αναγνώρισε πριν μισό αιώνα ως «οικονομική αρρώστια». Το κεφάλαιο δεν είναι απλώς μια ταξική σχέση εκμετάλλευσης και εξουσίας αλλά και μια σχέση αποξένωσης της φύσης από την ανθρώπινη κοινωνία μέσα στην οποία τόσο οι παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου όσο και η μη-ανθρώπινη φύση ως αυτοτελής παραγωγική δύναμη μετατρέπονται σε αντικείμενα που εξουσιάζονται και λεηλατούνται από αυτό. Η συνεχώς διευρυνόμενη διαδικασία υπαγωγής της φύσης στο κεφάλαιο είναι μια συγκρουσιακή και αντιφατική διαδικασία. Η φύση «αντιδρά» στη διαδικασία υπαγωγής της στο κεφάλαιο με την εκδήλωση φαινομένων όπως η παγκόσμια θέρμανση, η εμφάνιση των υπερζιζανίων, η πτώση της αγροτικής παραγωγικότητας και, σήμερα, η πανδημία του κορωνοϊού.

Όπως σημειώνει … Read the rest

Αναρτήσεις